ឧបករណ៍សាកល្បង

ស្ថានីយ៍សាកល្បងដាលែន
ការធ្វើតេស្តភាពរឹង
ការធ្វើតេស្តសំលេងរំខាននិងរំញ័រ
សម្ពាធហ្គាស
ការធ្វើតេស្តភីភី 
ស្ថានីយ៍សាកល្បងសេនយ៉ាង
កន្លែងសាកល្បងតេហ្ស៊ីស៊ាជៀង
ឧបករណ៍វាស់ស្ទង់
តេស្តឈាម
ការរកឃើញកំហុស Ultrasonic
XRF Spectrometer
ម៉ាស៊ីនស្កេន 3D